git logで更新したファイルを抽出する

git logから編集したファイルを抽出する必要があったので、メモ。

git log --author yayoc --name-only --oneline | awk '{print $1}' | sed -e 's/^[^\/]\{7\}$//g' | sort -f | uniq | less
--since '2016-01-01' --until '2016-02-01'

合わせて、since, untilオプションで期間も指定できる

ref git-log